Квалитет отпадне воде

Квалитет отпадне воде - ЈКП Водовод Лесковац

ЈKП Водовод Лесковац у оквиру своје интерне лабораторије лоциране на постројењу за пречишћавање отпадних вода, сваког радног дана врши анализу квалитета отпадне воде која улази у постројење и пречишћене воде коју испушта у реципијент, реку Јужну Мораву. Узорци воде се узимају из композитних аутоматских узоркивача, који у току 24 часа на 15 минута узимају по 150 ml воде. Квалитет воде се прати и преко акредитованих лабораторија које обављају испитивања отпадне воде, пречишћене воде и површинске воде (река Јужна Морава), пре и након улива пречишћене воде.

Квалитет воде који улази на постројење за пречишћавње отпадних вода мора да буде у складу пројектованим вредностима за комуналну воду града Лесковца, док све индустије требају прерадити своје отпадне воде одговарајућим предтретманом до квалитета који је у складу са Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 29/2017).

Вода која се испушта у реципијент мора да буде у складу са вредностима датим у Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њено достизање („Сл.гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) и Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“, бр.18/2024).

2024
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - април 2024
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - март 2024
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - фебруар 2024
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - јануар 2024
2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - децембар 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - новембар 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - октобар 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - септембар 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - август 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - јул 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - јун 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - мај 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - април 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - март 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - фебруар 2023
Извештај о испитивању квалитета отпадне воде - јануар 2023

[Врх странице]