Вести...


Назад на Вести

уторак,12. јули 2016

Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину


Скупштина града Лесковца на 32. седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода Лесковац дана 25. новембра 2015. године.

  1. Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац врпi се због спровођења плана рационализације и смањења броја запослених а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуком Скупштине града Лесковца о максималном броју запослених у ЈКП Водовод Лесковац.
  2. Измена програма пословања ЈКП Водовод Лесковац врши се у делу плана капиталних инвестиција и инвестиционог одржавања мреже планиране у 2016. години, за пројекат: Наставак изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице Л = *700м (укључујући и сифонски прелаз испод реке Јабланице у Печењевцу), где уместо извора финансирања: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде и Град Лесковац, треба да стоји: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде и ЈКП Водовод Лесковац.
Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Скупштина града Лесковца, на 2. седници, одржаној 27, 28. и 29. јуна 2016. године, дана 28. јуна 2016. године, донела је Решење бр. 7174 где се даје сагласност на измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину, усвојено на седници Надзорног одбора овог предузећа од 1. априла 2016. године.

Назад на Вести