Вести...


Назад на Вести

среда, 28. децембар 2017

Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац


На 18. седници Скупштине Града Лесковца одржаној 28.12.2017 разматрано је више извештаја везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац. Скупштина града дала је сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021. године као и на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2019. године. Такође је усвојила Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину и Програм коришћења субвенција из буџета града Лесковца за 2018. годину. На истој седници Скупштина је прихватила Предлог уговора о одржавању уличних сливника на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2018. годину, Предлог уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2018. годину и Предлог уговора о одржавању подвожњака у Лесковцу за 2018. годину. Сва три уговора се закључују између Града Лесковца и ЈКП Водовод Лесковац.

Скупштина је дала сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Водовод Лесковац број 91/17 од 29.11.2017. године, ради издавања гаранција на кредитни аранжман ЈП Пијаца Лесковац у висини од 5.000.000,00 динара.

Изгласавањем одлуке о субвенционисању цене за прикључење на фекалну канализациону мрежу града Лесковца за најсиромашнији слој становништва и изгласавањем предлога правилника о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију испуњени су и последњи услови ка Граду за добијање донације Краљевине Холандије за ОРИО програм ширења канализационе мреже.

Назад на Вести