Вести...


Назад на Вести

среда, 21. фебруар 2018

Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015


Стандард СРПС ИСО 9001 у својој верзији из 2015. године претрпео је значајне измене које многим организацијама представљају изазов за имплементацију и усавршавање система менаџмента. Сагласно са својом Политиком квалитета, ЈКП Водовод Лесковац се темељно припремао за прелаз на овај виши ниво стандарда. Током 2017. год. организована је обука од стране консултантске куће, како би се запослени упознали са захтевима најновије верзије стандарда СРПС ИСО 9001:2015 и оспособили за спровођење интерних провера у складу са захтевима овог стандарда у области задовољства корисника и безбедности воде за пиће.
Проверивачи Сертификационе куће „Menagement Systems Sertification“ Србија упознати су да прву редовну надзорну проверу усаглашености нашег система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008, желимо да искористимо за транзицију на сертификацију према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015. Крајем јануара 2018. године извршили су прву надзорну проверу примене стандарда СРПС ИСО 9001:2015 који се односи на систем менаџмента квалитетом и HACCP–система за здравствену безбедност хране (воде) у делатностима: „Производња и дистрибуција воде за пиће; Изградња и одржавање водоводних и канализационих система“. Они су контролисали примену спровођења захтева СРПС ИСО стандарда 9001:2015 на објектима, са запосленима и процесима рада у областима примене стандарда. Посебно су контролисали поступак утврђивања ризика, донете мере за њихово отклањање и спровођење истих; реализацију циљева и политике система менаџмента квалитетом; шта је учињено на повећању задовољства корисника и пружању производа и услуга; процес јавних набавки; магацинског пословања; људских ресурса; наплате, као и објекте и људство у процесима производње и услуга у свим пословним јединицама предузећа.
У завршном ивештају је од стране проверивача констатовано да нису установљене неусаглашености по питању нових захтева стандарда, и на тај начин је успешно завршена транзиција на нову верзију – СРПС ИСО стандарда 9001:2015 и HACCP CAC/RCP 1-1969 rev.4 (2003).
Назад на Вести