Вести...


Назад на Вести

четвртак, 2. август 2018

Контрола воде


За разговор о питањима квалитета воде коју пијемо, разговарали смо са Данијелом Лекић, дипломираним хемичарем, шефом лабораторије за контролу квалитета питке воде.

- На који начин се вода коју пијемо контролише?
С обзиром да је вода из Водовода та, која једина свакодневно подлеже контроли, да нам здравље пре свега зависи од уношења хигијенски исправне воде за пиће, треба схватити њен значај и напоре водовода да потрошачима обезбеди здраву пијаћу воду. Исправна вода нема алтернативу.
На фабрици воде у Горини постоји погонска лабораторија чији је задатак да спроводи анализе неопходне за нормално функционисање постројења и праћења процеса прераде воде. У складу са тим усвојен је дневни план активности рада физичко-хемијске и микробиолошке лабораторије .
Нагласила бих да од почетка рада фабрике 21.4.2011. до данас није било ни једног неисправног узорка воде. То показују анализе наше лабораторије и анализе независних институција ЗЗЈЗ Лесковац, који шест пута месечно ради физичко-хемијску и микробиолошку анализу, као и ГЗЈЗ Београд који два пута годишње ради проширену анализу воде.

- Шта се све контролише у лабораторији?
У лабораторији, која ради 24 часа дневно, се испитују следећи параметри: температура воде, њена мутноћа, затим pH, као и утрошак калијум перманганата, испитује се такође и електропроводљивост, па укупни остатак после испарења, концетрација амонијака, нитрита, нитрата, гвожђа, мангана, хлорида, резидуала алуминијума, растворени кисеоник и засићеност кисеоником, сулфати, укупна тврдоћа, УВ екстинција, алкалитет.
Укупан број параметара, који се ради у току дана, са постројења је од 223 до 229. Уколико процес производње то захтева, анализе се раде и чешће од прописаног плана активности рада и то при повећаној мутноћи површинске воде, када је генератор озона изашао из функције због квара, када се прелази са једне на другу линију бистрења и када се мења засун тј. дубина акумулације са које се захвата вода за прераду.

- Да ли Вас је некад нешто забринуло током радног искуства?
Од дана пуштања воде у дистрибутивни систем до данас, највећа измерена мутноћа површинске воде је била 26.2.2013. године са вредношћу од 252 јединица. Био је то период кише и топљења снега, услед чега је дошло до бујања Вучјег потока, који је практично “спрао” брдо у близини водозахвата и нагло замутио језеро. Мутноћа је порасла за пар сати од 3 NTU до 252 NTU. То је била ситуација када су се анализе радиле на сат времена.

- Колико је важан квалитет сирове воде?
Квалитет површинске воде је променљив и зависи од годишњег доба, кишних периода или топљења снега и температура воде.
Граничне вредности загађујућих материја су тачно утврђене прописом, којим се одређују параметри еколошког и хемијског статуса за све типове површинских вода.
Нагласила бих да смо у могућности да са акумулације бирамо засун т.ј. дубину са које користимо воду за прераду. Од великог је значаја сачувати зону санитарне заштите, да у њој није дозвољена градња око самог језера, као и боравак туриста и купача на обали и у води.
Једном до два пута месечно, врши се испитивање акумулације Барје и то код водозахвата, са средине језера, улива, анализира река Ветерница пре улива у акумулацију.
Испитивани узорци површинске воде, припада класи, по којој се вода може користити за водоснабдевање, уз претходно пречишћавање уобичајеним технолошким поступцима прераде и дезинфекције, којим се вода доводи до потребног квалитета воде за пиће.

- Колико Водовод издваја средстава за израду анализа?
Само за екстерне анализе, у претходној 2017. години је издвојено: 4.461.523,73 дин и то за ЗЗЈЗ Лесковац 4.244.093.73 дин, а за ГЗЈЗ Београд 217.430.00 дин.

- Колико вас ради у лабораторији и које сте струке?
На фабрици воде у Горини у лабораторији ради 14 упошљеника и то хемијске, технолошке, хидробиолошке струке и лаборанти.

- Да ли је процес производње покривен контролом 24 часа?
Да, процес производње је покривен контролом 24 часа.

- Какву воду пију грађани и шта би сте им поручили?
Грађани Лесковца и околине пију изузетно квалитетну воду за пиће. При изради ХACAП система рад лабораторије је оцењен позитивно. Периодичне анализе и сирове и питке воде, које служе за упоредну анализу вода у Србији, а ради их Батут, а објављује надлежно министарство, показују да је наша вода увек у самом врху. Бригом свих нас, заједно са грађанима, трудимо се да тако и остане.

Разговор водио Бранислав Ђорђевић
Назад на Вести