Вести...


Назад на Вести

уторак, 16. октобар 2018

Наставак изградње северног крака водоводсистема


Настављени су радови на проширењу водоводне мреже у правцу севера чиме се отвара се могућност становницима 12 насеља северно од града Лесковца снабдевање водом из система “Барје”. Изградњом целог система елиминисаће се вода као потенцијални узрок појаве цревних заразних болести и нефропатије (бубрежни нефритис).
Ове године уз финансијску подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈКП Водовода Лесковац у односу 50% према 50%, настављено је са изградњом главног потисног цевовода на деоници од Живкова до Липовице, који је саставни део северног крака регионалног водосистема „Барје“.
Са извођачем радова „Пословност“ из Ниша уговорена је изградња цевовода Ø 315 , дужине 1км, укупне вредности 8 630 000 динара. Пројектом је обухваћен и пролаз испод железничке пруге Београд-Прешево која подразумева утискивање цевовода испод жеелезничке пруге у заштитној колони. Рок за завршетак радова је 60 дана.
До сада, у већ изграђени главни потисни цевовод од Живкова до Липовице уложено је 6 100 000 динара из средстава Водовода, 14 500 000,00 динара Министарство и преостали износ 8 400 000,00 динара финансирао је град.
Такође, је из средстава обезбеђених преко кредита немачке кфв банке, Водовод уложио око 101 400 000 динара за изградњу главног потисног цевовода профила Ø 315 од “Зелене зоне” до Живкова дужине 8 km као и разводну мрежу у насељу Живково и Доње Живково укупне дужине 5 km, при чему је становницима омогућено уредно снабдевање водом.
За коначан завршетак главног потисног цевовода преостаје још 2км водоводне мреже профила Ø315 до спајања са постојећим цевоводом који је изведен северно од Липовице.
Саставни део северног водовода је и изградња резервоара у Печењевцу и њему припадајућег доводног цевовода, како би се остварила улога главне жиле куцавице северног водовода и радом у пуном капацитету омогућило свим околним насељима трајно решавање проблема водоснабдевања. Водовод је обезбедио локацијске услове за изградњу резервоара у Печењевцу и њему припадајућег цевовода. Очекујемо да Градско правобранилаштво спроводе поступак преко Владе Србије да донесе решење којим се утврђује јавни интерес за парцеле на којима је планском документацијом одређено место изградње резервоара у Печењевцу. Након решених имовинских односа ЈКП Водовод ће поднети захтев за грађевинску дозволу за резервоар и доводни цевовод.
Назад на Вести