Вести...


Назад на Вести

петак, 26. март 2021

Тактичка вежба спасавања и евакуације МУП-а и JKП Водовод


Постројење за прераду које послује у оквиру ЈКП Водовод Лесковац и представља виталан објекат за снабдевање водом становништва на територији Града Лесковца са околним насељима.
У оквиру процеса прераде воде користе се хемикалије које спадају у категорију опасних материја како због своје токсичности тако и из разлога јер су лако запаљиве или потпомажу сагоревању.
На постројењу поред складиштења одређених резерви опасних материја постоји и велик број електро ормана и електро опреме, дизел агрегат као и остале опреме која може проузроковати настанак пожара на објекту Постројење за прераду воде чиме би се угрозило снабдевања становништва водом.
Након разврставања и категоризације угрожености од пожара, на основу Закона заштите од пожара објекат Пострстројења за прераду воде сврстан је у II категорију угрожености од пожара.
На основу Закона израђен је „План заштите од пожара“ од стране овлашћених институција, по коме је предвиђено да се од стране ЈКП Водовод Лесковац изврши обука довољног броја особља у погледу заштите од пожара на начин да се обезбеди стално дежурство на објекту.
Планом је предвиђено и редовно одржавање вежби у погледу заштите од пожара које ЈКП Водовод Лесковац, на основу годишњег плана рада у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Одељењем за ванредне ситуације у Лесковцу редовно и изводи.
Данас је одржана тактичка вежба која је имала за циљ проверу спремности, мобилности и стручне оспособљености радника Ватрогасно спасилачке чете Лесковац и радника постројења за прераду воде коко би се проверила приликом евакуације, спасавања и гашења почетних пожара.
Назад на Вести